Eesti külastatuim tervisenõustamise keskkond (2023)

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Voltaren Emulgel sisaldab:

-Toimeaine on diklofenakdietüülamiin. 1 g Voltaren Emulgel’i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini, mis
vastab 10 mg diklofenaknaatriumile.
-Abiained on: karbomeer, makrogool, tsetostearüüleeter, kokoüül-kaprüülokapraat, dietüülamiin,
isopropüülalkohol, propüleenglükool, vedel parafiin, lõhnakreem 45 (sisaldab bensüülbensoaati), puhastatud
vesi.

Kuidas Voltaren Emulgel välja näeb ja pakendi sisu

Voltaren Emulgel on valge kuni valkjas, jahutav, mitterasvane, riideid mittemääriv, kreemjas geel.

Pakendi suurus:
20 g või 50 g geeli kattemembraaniga alumiiniumtuubis.
20 g, 50 g, 100 g või 150 g geeli alumiiniumlamineeritud tuubis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:
Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, FIN-02130 Espoo, Soome.

Tootja:
Novartis Consumer Health GmbH, München, Saksamaa.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Novartis Consumer Health Services S.A.
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Telefon 6630824

Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2012

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel
Diklofenakdietüülamiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või
meditsiiniõde on teile selgitanud.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate
võtma ühendust arstiga.

Infolehes sisukord:
1. Mis ravim on Voltaren Emulgel ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Voltaren Emulgel’i kasutamist
3. Kuidas Voltaren Emulgel’i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Voltaren Emulgel’i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Voltaren Emulgel ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine, diklofenak, kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks
valuvaigistiteks. Voltaren Emulgel on mõeldud nahale määrimiseks.
Voltaren Emulgel kasutatakse täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukitel valu, põletiku ja turse paikseks
leevendamiseks pehmete kudede kahjustuste ja reumaatiliste seisundite korral (nt
lihas-ja liigestraumade (nihestused, nikastused, muljumised, seljavalu, sporditraumad) korral, kõõluse põletik,
küünarvarre või põlve turse).

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas Voltaren Emulgel toimib, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

2. Mida on vaja teada enne Voltaren Emulgel kasutamist

Ärge kasutage Voltaren Emulgel
-Kui te olete allergiline (ülitundlik) diklofenaki või mõne teise valu ja põletikku leevendava ravimi nagu
ibuprofeeni või atsetüülsalitsüülhappe (kasutatakse ka verehüübimise vältimiseks) või ravimi ükskõik millise
koostisaine suhtes, mis on loetletud selle infolehe lõpus. Kui te ei ole veendunud, küsige nõu arstilt või
apteekrilt.

Sellest ravimist põhjustatud allergilise reaktsiooni sümptomiteks on: astma, hingeldus või õhupuudus;
nahalööve; näo või keele turse; allergiline nohu.
-Kui te olete rase (raseduse viimane trimester).
-Kui te olete noorem kui 14-eluaastat.

Kui ülaltoodu kehtib teie kohta, siis ärge kasutage Voltaren Emulgel’i.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
• Ärge manustage Voltaren Emulgel’i, kui teie nahal on lahtised haavad või nahal on lööve või ekseem.
Katkestage ravi kui pärast ravimi manustamist tekib nahalööve.
• Vältige manustamist suurele nahapinnale pika perioodi jooksul, välja arvatud juhul kui see toimub arstliku
järelvalve all.
• Voltaren Emulgel on ainult välispidiseks kasutamiseks. Ärge manustage ravimit suu kaudu. Ärge neelake
ravimit alla. Peske pärast ravimi manustamist käed. Vältige ravimi sattumist silma. Kui see siiski juhtub,
loputage silmi voolava veega ja teavitage sellest arsti või apteekrit.
• Vigastuste korral (nihestused) võib kasutada tavalisi sidemeid, kuid mitte õhukindlaid (plastikust) sidemeid

Ravitavat nahapiirkonda tuleb kaitsta liige päikesevalguse eest.

Küsimuste tekkimisel, pidage enne Voltaren Emulgel kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid (alla 14-aastased)
Efektiivsuse ja ohutuseandmed kasutamiseks alla 14-aastastel lastel on piiratud (vt ka lõik „Ärge kasutage
Voltaren Emulgel ”).
Noorukid alates 14-eluaastast: patsient peaks konsulteerima arstiga, kui ravimi kasutamine on vajalik
kauem kui 7 päeva või kui sümptomid halvenevad.
Muud ravimid ja Voltaren Emulgel
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või planeerite rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist
nõu arsti või apteekriga. Voltaren Emulgel’i ei tohi kasutada raseduse viimasel kolmel kuul, kuna see võib
kahjustada teie sündimata last ning põhjustada probleeme sünnitusel. Esimesel 6-l raseduskuul tohib Voltaren
Emulgel’i kasutada vaid arstliku järelvalve all hoides annus nii madal kui võimalik ja ravikestvus nii lühike kui
võimalik. Imetamise ajal tohib Voltaren Emulgel’i kasutada vaid arsti nõusolekul, kuna diklofenak imendub
vähestes kogustes rinnapiima. Kuid ka sel juhul ei tohi Voltaren Emulgel 1,16% kanda rindadele või suurele naha
pinnale ega kasutada pika aja jooksul
Kui te olete rase või imetate, pidage enne ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga.
Oluline teave mõningate Voltaren Emulgel’i koostisainete suhtes
Ravim sisaldab propüleenglükooli ja bensüülbensoaati, mis võib põhjustada mõnedel inimestel kerget
pindmist nahaärritust.

3. Kuidas Voltaren Emulgel'i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile
selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed:
manustage Voltaren Emulgel’i 3 kuni 4 korda päevas valutavale kohale.

Kuidas Voltaren Emulgel 1,16% kasutada

Voltaren Emulgel’i rõhukonteinerit võib kasutada ümberpööratult. Vajutage pumpa aja jooksul, mis on vajalik
allpool toodud geelikoguse väljastamiseks.

• Rõhukonteinerit tuleb kasutada tagurpidi asendis. Vajutage pumbale kui te soovite vabastada konteinerist
allmainitud kogust.
• Hõõruge väike kogus Voltaren Emulgel’i valutavale või turses piirkonna nahale. Manustatava ravimi kogus
sõltub valutava või turses piirkonna suurusest. Tavaliselt on piisavaks koguseks sõltuvalt kahjustatud
piirkonna suurusest, kirsi kuni kreeka pähkli suurusele vastav kogus geeli (selle kogusega saab katta vastavalt
400...800 cm2 naha piirkonna). Te võite tunda geeli hõõrudes kergelt jahutavat efekti.
• Pärast Voltaren Emulgel’i manustamist peske hoolikalt käed, välja arvatud juhul, kui ravitavaks kohaks on
käed.

Kui kaua peab Voltaren Emulgel’i kasutama

Ärge kasutage Voltaren Emulgel’i kauem kui:
Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed:
- 2 nädalat lihas- ja liigestraumade (nt. liigesvenitus ja muljumised) või tendoniidi (kõõlusepõletiku) korral,
-
Vaid täiskasvanud (üle 18-aastased):
-või kauem kui 3 nädalat artroosi korral.
Ravimit võib kauem kasutada vaid arsti soovitusel.
Kui valu ja turse ei alane 7 päevaga või süveneb, siis teavitage oma arsti.

Kui te kasutate Voltaren Emulgel’i rohkem kui ette nähtud
Võtke kohe ühendust arstiga, kui te või teie laps on juhuslikult ravimit alla neelanud või te olete seda kasutanud
rohkem kui on soovitatud.

Kui te unustate Voltaren Emulgel’i kasutada
Kui te jätsite Voltaren Emulgel 1,16% õigeaegselt manustamata, siis tehke seda koheselt ning edaspidi manustage
ravimit tavalisel ajal. Ärge manustage topelt kogust.

Lisaküsimuste tekkimisel ravimi kasutamise kohta pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Voltaren Emulgel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned harva ja väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad olla tõsised.

Kui teil esineb ükskõik milline järgnevatest allergia sümptomitest, LÕPETAGE Voltaren Emulgel’i
kasutamine ja teavitage otsekohe arsti või apteekrit:
• Villiline nahalööve, nõgestõbi (võib mõjutada 1 kuni 10 inimest 10 000-st).
• Hingeldus, õhupuudus või pigistustunne rinnus (astma) (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10000-st).
• Näo, huulte, keele või kurgu turse (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10 000-st).

Muud kõrvaltoimed, mis võivad esineda, on tavaliselt tagasihoidlikud, kahjutud ja mööduvad. Kui teil tekib mure,
teavitage arsti või apteekrit nii kiiresti kui võimalik.
Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada 1 kuni 10-l inimest 100-st)
• Nahalööve, sügelus, punetus või kipitus (ilmnevad tõenäoliselt 1...10 inimesel 100- st)

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10000-st)

• nahk võib muutuda tundlikuks päikesevalguse suhtes (alla 1 inimese 10 000). Võimalikud tunnused on
päikesepõletus koos sügelusega, paistetus ja nahavillid.

Kui mõni kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te täheldate endal mis tahes kõrvaltoimeid, mida ei ole
loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. Kuidas Voltaren Emulgel’i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Voltaren Emulgel’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile pärast “Kõlblik
kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Konteiner on rõhu all, hoida otsese päikesekiirguse eest kaitstult, pärast kasutamist mitte avada või põletada.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Voltaren Emulgel sisaldab:

-Toimeaine on diklofenakdietüülamiin. 1 g Voltaren Emulgel’i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini, mis
vastab 10 mg diklofenaknaatriumile.
-Abiained on karbomeer, makrogool, tsetostearüüleeter, kokoüül-kaprüülokapraat, dietüülamiin,
isopropüülalkohol, propüleenglükool, vedel parafiin, lõhnakreem 45 (sisaldab bensüülbensoaati), puhastatud
vesi.

Kuidas Voltaren Emulgel välja näeb ja pakendi sisu

Voltaren Emulgel on valge kuni kreemikas jahutav, mitterasvane, riideid mittemääriv, kreemjas geel.

Pakendi suurus: 50 ml või 75 ml rõhukonteineris.

Müügiloa hoidja:
Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, FIN-02130 Espoo, Soome.

Tootja:
Novartis Consumer Health GmbH, München, Saksamaa.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Novartis Consumer Health Services S.A.
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Telefon 6630824

Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2012

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated: 12/17/2022

Views: 6549

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.