Eesti külastatuim tervisenõustamise keskkond (2023)

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Voltaren Akti sisaldab:
- Toimeaine on diklofenak. Üks Voltaren Akti tablett sisaldab 12,5 mg diklofenakkaaliumi.
- Abiained on kolloidne ränidioksiid, veevaba, laktoosmonohüdraat, maisitärklis,
naatriumglükolaattärklis, polüvidoon, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos,
metüülhüdroksüpropüültselluloos, titaandioksiid (E171) ja stearhape.

Kuidas Voltaren Akti välja näeb ja pakendi sisu
Valged kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid, mis on saadaval 10 tabletti sisaldavate
pakenditena.

Müügiloa hoidja
Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Soome

Tootja
Novartis Consumer Health GmbH,
Zielstattstrasse 40
81379 München
Saksamaa

Famar l'Aigle
ZI N°1-Secteur Ouest
Route de Crulai-BP99
61303 L'Aigle,
Prantsusmaa

* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
6

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Esindus Eestis:
Novartis Consumer Health Services S.A.
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Telefon 6630824

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2014
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
7

Pakendi infoleht: teave kasutajale
(retseptiravim*)

Voltaren Akti 12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Diklofenakkaalium

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Sisukord:
1. Mis ravim on Voltaren Akti ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Voltaren Akti võtmist
3. Kuidas Voltaren Akti’t võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Voltaren Akti’t säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Voltaren Akti ja milleks seda kasutatakse

Voltaren Akti toimeaine diklofenak kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete gruppi. Voltaren Akti
on valuvaigisti, mis lisaks vähendab ka põletikku (turset) ja alandab palavikku.

Milleks Voltaren Akti't kasutatakse:
Voltaren Akti tablette kasutatakse valu (näiteks lihas-, liigese-, selja-, pea-, hambavalu, valuliku
menstruatsiooni) lühiajaliseks raviks.

Kuidas Voltaren Akti toimib
Blokeerides põletikku teket põhjustavate molekulide (prostaglandiinide) sünteesi, leevendab Voltaren Akti
põletiku sümptomeid nagu valu ja turse ning palavik. See ei oma toimet põletiku või palaviku
tekkepõhjustele.

Kui teil on küsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui pärast 5 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust
võtma.

2. Mida on vaja teada enne Voltaren Akti võtmist

Ärge võtke Voltaren Akti’t
- kui te olete diklofenaki või mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teil on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon pärast põletiku, valuvastaste või palavikku alandavate
ravimite (näiteks diklofenak, ibuprofeen või atsetüülsalitsüülhape (kasutatakse ka verevedeldajana))
võtmist. Sümptomid võivad olla astma, vilisev hingamine, nahalööve, näoturse, nohu. Pöörduge oma arsti
või apteekri poole, kui te ei ole milleski kindel;
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
8

- kui teil on väljendunud südamehaigus ja/või ajuveresoonkonna haigus, nt kui teil on olnud
südamelihaseinfarkt, insult, mini-insult (transitoorne isheemiline atakk, TIA) või südame- või aju
veresoonte sulgus või operatsioon selle eemaldamiseks või šundilõikus sulguse kõrvaldamiseks;
- kui teil on või on olnud vereringehäireid (perifeersete arterite haigus);
- kui teil on või on varem olnud mao- või soolehaavand;
- kui teil on seedetrakti verejooks, mille sümptomid on veri väljaheites või teie väljaheide on musta värvi;
- kui teil on raske neeru- või maksahaigus;
- raseduse viimasel kolmel kuul.

Kui teil on mõni eelpool loetletud seisunditest, rääkige sellest oma arstile ja ärge võtke Voltaren
Akti’t.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Voltaren Akti võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- kui teil on esinenud mao- või soolehaigus nagu peptiline haavand, veritsust või musta väljaheidet või
kõrvetised pärast mittesteroidsete põletikuvastaste ainete võtmist;
- kui teil on soolepõletik;
- kui te võtate teisi valuvaigisteid või põletikuvastaseid ravimeid;
- kui teil on astma, maksa- või neeruhaigus või jalgades tursed;
- kui te võtate samaaegselt teisi valuvaigisteid või mittesteroidsed põletikuvastaseid aineid;
- kui teil on vedelikupuudus (näiteks halb enesetunne, kõhulahtisus, enne või pärast suurt operatsiooni);
- kui teil on veritsushäired või teised verehaigused, sh harvaesinev maksa porfüüria.

Teavitage kindlasti oma arsti enne diklofenaki võtmist
- kui te suitsetate;
- kui teil on suhkrutõbi (diabeet),
- kui teil on valu rinnus, verehüübimishäired, kõrge vererõhk, tõusnud kolesterooli- või triglütseriidide
tase.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja
jooksul.

Informeerige oma arsti enne Voltaren Akti võtmist, kui teil on mõni nimetatud haigustest.

Teised hoiatused

Ravimid nagu diklofenak võivad olla seotud südamelihaseinfarti või insuldi kõrgenenud riskiga.
Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi
soovitatavat annust (kuni 6 tabletti ööpäevas) või ravi kestvust (5 järjestikust päeva valu korral).

Kui teil ilmneb Voltaren Akti võtmise ajal südame või veresoontega seonduvatele probleemidele viitavaid
sümptomeid nagu valu rinnus, hingeldus, nõrkus või kõnepeetus, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.
Voltaren Akti võib maskeerida põletiku sümptomeid (näiteks peavalu, kõrge temperatuur), mistõttu on
põletikku raskem diagnoosida ja ravida. Kui te tunnete ennast halvasti, siis öelge arstile, et kasutate
Voltaren Akti’t.

Pikaajaline igasugust tüüpi valuvaigistite kasutamine peavalu korral, võib neid vaid süvendada. Kui teil on
selline olukord või te kahtlustate seda, pöörduge nõu saamiseks arsti poole.

Lapsed ja noorukid (alla 14-aastased)
Voltaren Akti tablette ei tohi võtta lapsed ja alla 14-aastased noorukid.

Muud ravimid ja Voltaren Akti
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
9

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Eelkõige puudutab see järgmisi ravimeid:
- liitium, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d) (depressiooniravimid);
- digoksiin (südamehaiguste ravim);
- AKE inhibiitorid või beeta-adrenoblokaatorid (kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse ravimid);
- diureetikumid (suurendavad uriini eritust);
- ravimid, mida kasutatakse suhkurtõve ravis, välja arvatud insuliin;
- verehüübimist vähendavad ravimid („verevedeldajad“ või antikoagulandid);
- teised mittesteroidsed põletikuvastased ained, näiteks atsetüülsalitsüülhape või ibuprofeen;
- glükokortikosteroidid (põletikku leevendavad ravimid);
“verevedeldajad” (verehüübimist vähendavad ravimid);
- metotreksaat (teatud vähi- ja reumatoidartriidiravim);
- tsüklosporiin, takroliimus (ravim organi siirdamise läbiteinud patsientidele);
- trimetoprim (ravim kuseteede infektsiooni ennetamiseks ja raviks)
- kinolooni rühma antibiootikumid (ravimid, mida kasutatakse infektsioonide ravis;
- sulfiinpürasoon (podargra ravim) või vorikonasool (seeninfektsioonide ravim);
- fenütoiin (krambihoogude ravim);
- kolestipool ja kolestüramiin (kolesterooli reguleerimiseks kasutatav ravim).

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid.

Voltaren Akti koos toidu ja joogiga
Maksimaalse toime saavutamiseks, tuleb tablette võtta enne sööki.

Eakad
Nagu ka teiste valuvaigistite puhul, võib Voltaren Akti’t kasutavatel eakatel inimestel esineda ravimi
toimete suhtes tugevam reaktsioon kui täiskasvanutel. Järgige täpselt teile antud juhiseid ja kasutage kõige
väiksem kogus tablette, mis aitab teil veel valu leevendada. Eakate patsientide puhul on väga oluline, et
kõrvaltoimete tekkimisel teavitataks koheselt oma arsti.

Lapsed ja noorukid (alla 14-aastased)
Ärge andke Voltaren Akti 12,5 mg tablette lastele ja alla 14-aastastele noorukitele.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Kui te olete või arvate, et olete rase, siis konsulteerige enne ravimi kasutamist oma arstiga. Eelkõige tuleks
Volaren Akti kasutamisest hoiduda viimase 3 raseduskuu ajal, kuna see võib kahjustada sündimata last või
põhjustada probleeme sünnitusel.

Imetamine

Ärge võtke Voltaren Akti’t, kui te toidate last rinnaga, kuna ravim võib kahjustada imikut. Öelge oma
arstile, kui te toidate last rinnaga

Fertiilsus
Sarnaselt teistele mittesteroidsetele põletikuvastastele ainetele võib Voltaren Akti toimeaine diklofenak
takistada rasestumist. See toime on pöörduv pärast ravimi võtmise lõpetamist. Pöörduge arsti poole, kui te
planeerite rasestumist või kui teil on probleeme rasestumisega.

* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
10

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Tavaliselt pole mõju reaktsioonikiirusele oodata. Kuid sarnaselt teiste valuvaigistitega võib harva esineda
nägemishäired, pearinglus või uimasus. Kui te märkate sellist toimet, hoiduge autojuhtimisest ja masinate
käsitsemisest. Rääkige sellest esimesel võimalusel ka oma arstile.

Oluline teave mõningate Voltaren Akti koostisainete suhtes
Voltaren Akti tabletid sisaldavad laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage
enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3. Kuidas Voltaren Akti't võtta

Kui palju Voltaren Akti't võtta
Ärge ületage soovitatud annust. Võtke võimalikult väike annus, mis võtab valu ja kasutage Voltaren Akti’t
võimalikult lühikese aja jooksul.

Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid:
Sümptomite tekkimisel võtke algannusena 2 tabletti. Vajaduse korral jätkake ravi 1 või 2 tabletiga iga 4...6
tunni järel. Ärge võtke rohkem kui 6 tabletti (75 mg) päevas.

Kuidas Voltaren Akti't võtta
Neelake tabletid tervelt veega alla.
Maksimaalse toime saavutamiseks võtke tabletid enne sööki.

Kui kaua Voltaren Akti't võtta
Ärge kasutage Voltaren Akti’t valu leevendamiseks kauem kui 5 päeva. Haigusnähtude püsimisel või
halvenemisel konsulteerige oma arstiga, kas see ei võiks olla tingitud mõnest raskemast haigusest.

Kui te võtate Voltaren Akti’t rohkem kui ette nähtud
Kui te olete kogemata võtnud liiga suure annuse Voltaren Akti tablette, pöörduge kohe arsti poole või
kutsuge kiirabi. Te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Voltaren Akti’t võtta
Kui te unustate annuse võtmata, võtke üks tablett kohe, kui see teile meenub. Kui järgmise annuseni on
jäänud väga vähe aega, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi
eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada 1 kuni 10 inimest 1000-st), eriti suurte annuste (150
mg) pikaajalisel kasutamisel. Lühiajalisel kasutamisel madalates annustes (kuni 75 mg päevas) on sagedus
eeldatavasti madalam.
- südamepekslemine, äkiline ja rõhuv valu rindkeres (südamelihaseinfarkti sümptomid).
- õhupuudus, hingamisraskused pikali asendis, pahkluude või jalgade turse (südamepuudulikkuse
sümptomid).
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
11

Mõned harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st) või väga harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest
10000-st ) esinevad kõrvaltoimed võivad osutuda tõsisteks.

Need võivad esineda 1-l kuni 10-l inimesel 10000-st.
- Tugev maovalu, verine või must väljaheide, veriokse, verine kõhulahtisus;
- Allergiline reaktsioon, sealhulgas hingamis- ja neelamisraskused, näo, huulte, suu, keele või kurguturse,
millega sageli kaasneb nahalööve. Minestus.
- Äkiline hingamisraskus ja pigistustunne rindkeres koos kähiseva hingamise ja köhaga (astma
sümptomid).
- Äkiline ja tugev peavalu, kaela jäikus, kõneraskused.
- Krambid.
- Villiline nahalööve, naha mahakoorumine, punane või sinakas nahk, villid suus või silmades,
nahapõletik, mis põhjustab naha ketendamist ja mahakoorumist.
- Käte ja jalgade turse (ödeem).
- Uriini välimuse muutus või uriinierituse vähenemine, liigne valgusisaldus uriinis, veri uriinis.
- Naha või silmade kollasus (võib viidata maksapõletikule/maksapuudulikkusele), maksaensüümide
suurenenud tase.
- Ebatavaline veritsus või naha verevalumid, kõrge temperatuur või püsiv kurguvalu, sagedased
infektsioonid.
- Naha suurenenud tundlikkus päikesele.

Ravimid nagu diklofenak võivad olla seotud südamelihaseinfarkti (müokardiinfarkt) või insuldi
kõrgenenud riskiga. Riski esinemine on tõenäolisem suurte annuste pikaajalisel kasutamisel.

Informeerige otsekohe oma arsti ja lõpetage ravimi võtmine, kui täheldate endal nimetatud
kõrvaltoimeid:

Teised kõrvaltoimed
Teised esineda võivad kõrvaltoimed on kerged. Mõned sellised kõrvaltoimed on ilmnenud diklofenaki
suurte annuste manustamisel ja kui ravimit on kasutatud pikaajaliselt. Kui need kõrvaltoimed teevad
teile muret, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):
•Kõhuvalu, maovalu, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhugaasid, seedehäired, isukaotus
•Peavalu, pearinglus
•Nahalööve
•Vertiigo

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):
•Uimasus
•Sügelev lööve

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st):
•Madal vere valgeliblede tase, madal punaste vererakkude tase
•Kõhukinnisus, suu haavandid, turses, punetav ja kare keel, maitsetundlikkuse muutused, krambid
ülakõhus
•Käte ja jalgade surisemine või tuimus, värisemine
•Nägemishäired, kumin kõrvades, kuulmise halvenemine
•Tujumuutused, unetus, segasus

* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
12

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Voltaren Akti't säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.
Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Voltaren Akti sisaldab:
- Toimeaine on diklofenak. Üks Voltaren Akti tablett sisaldab 12,5 mg diklofenakkaaliumi.
- Abiained on kolloidne ränidioksiid, veevaba, laktoosmonohüdraat, maisitärklis,
naatriumglükolaattärklis, polüvidoon, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos,
metüülhüdroksüpropüültselluloos, titaandioksiid (E 171), ja stearhape.

Kuidas Voltaren Akti välja näeb ja pakendi sisu
Valged kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid, mis on saadaval 20 tabletti sisaldavate
pakenditena.

Müügiloa hoidja
Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Soome

Tootja
Novartis Consumer Health GmbH,
Zielstattstrasse 40
81379 München
Saksamaa

Famar l'Aigle
ZI N°1-Secteur Ouest
Route de Crulai-BP99
61303 L'Aigle,
Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Esindus Eestis:
Novartis Consumer Health Services S.A.
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
13

Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Telefon 6630824

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2014

* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
14

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated: 11/26/2022

Views: 6551

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.